وب سایت عاشورا

نویسندگان
آخرین نظرات

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta http-equiv="Content-Language" content="IR-fa" />

<title><-BlogTitle-></title>

<meta name="description" content="<-BlogDescription->" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/style.css" />

<!--[if IE 6]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/ie6.css" />

<![endif]-->

<!--[if IE 7]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/ie7.css" />

<![endif]-->

<script  language="javascript">

 function GetBC(lngPostid)

 {intTimeZone=<-BlogTimeZone->;

 strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";

 try {for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2){if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ;}}

 catch( e) {}if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;

 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;}function OpenLD(){

   window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');return true;}</script></head>

<body>

<div align="center" style="margin:0;">

<div id="header">

<div id="pagetitle"><-BlogTitle-></div>

            <div id="pagedesc"><-BlogDescription-></div>

</div>

<div id="pagebg">

<div id="pagepadding">

<div id="blockr">

<!--<block_menu>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">منوی اصلی</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<li><a href="<-BlogUrl->" title="صفحه اصلی">صفحه اصلی</a></li>

<li><a href="mailto:<-BlogEmail->" title="تماس با ما">تماس با ما</a></li>

<li><a href="mailto:<-BlogEmail->" title="پست الکترونیک">پست الکترونیک</a></li>

<li><a href="<-BlogXmlLink->" title="آر اس اس">آر اس اس</a></li>

<li><a href="<-BlogProfileLink->" title="درباره ما">درباره ما</a></li>

</ul>

</div>

</div>

<!--</block_menu>-->

                        

<!--<block_recent>-->

<BlogPreviousItemsBlock>

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">مطالب پیشین</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogPreviousItems>

<li><a href="<-PostLink->" title="<-PostTitle-> در <-PostDate->" target="_blank"><-PostTitle-></a></li>


</BlogPreviousItems>

                                                                                    <li><b><a href="<-BlogUrl->/posts" title="لیست کامل" target="_blank">لیست کامل مطالب سایت</a></b></li>

</ul>

</div>

</div>

</BlogPreviousItemsBlock>

<!--</block_recent>-->

<!--<block_category>-->

<BlogCategoriesBlock>

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">موضوعات وبلاگ</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogCategories>

<li><a href="<-CategoryLink->" title="<-CategoryName->"><-CategoryName->&nbsp;&nbsp;<b></b></a></li>

</BlogCategories>

</ul>

</div>

</div>

</BlogCategoriesBlock>

<!--</block_category>-->

<!--<block_tadabor>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">تدبر در قرآن</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<style type="text/css">//Ashoora.ir|Tadabor Begins</style><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/png.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/tadabor/tadabor.php?mod=4&cat=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1&color3=F30A36&color2=F30A36&color1=000000&width=150"></script><a href="http://www.ashoora.ir/" class="ashoora_tool_link">&#1570;&#1740;&#1607; &#1602;&#1585;&#1570;&#1606;</a><style type="text/css">//Ashoora.ir|Tadabor Ends</style>

</div>

</div>

<!--</block_tadabor>-->

<!--<block_link>-->

<BlogLinksBlock>

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">لینک دوستان</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogLinks>

<li><a href="<-LinkUrl->" title="<-LinkTitle->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></li>

</BlogLinks>

<li><a href="http://www.ashoora.ir/" title="پایگاه جامع عاشورا" target="_blank">پایگاه جامع عاشورا</a></li>

<li><a href="http://www.ashoora.ir/" title="ابزار و قالب وبلاگ" target="_blank">ابزار و قالب وبلاگ</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</BlogLinksBlock>

<!--</block_link>-->

<!--<block_linkdaily>-->

<BlogLinkDumpBlock>

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">پیوندهای روزانه</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogLinkDump>

<li><a href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></li>

</BlogLinkDump>

</ul>

</div>

</div>

</BlogLinkDumpBlock>

<!--</block_linkdaily>-->

<!--<block_author>-->

<BlogAuthorsBlock>

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">نویسندگان</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogAuthors>

<li><a href="<-AuthorLink->" title="<-BlogAuthor->" target="_blank"><-BlogAuthor->&nbsp;&nbsp;<b></b></a></li>

</BlogAuthors>

</ul>

</div>

</div>

</BlogAuthorsBlock>

<!--</block_author>-->

                        <!--<block_danesh>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">دانشنامه سوره ها</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<style type="text/css">//Ashoora.ir|Sore Begins</style><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/png.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/sore/sore.php?mod=2&cat=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1&color3=F30A36&color2=F30A36&color1=000000&width=150"></script><a href="http://www.ashoora.ir/" class="ashoora_tool_link">&#1587;&#1608;&#1585;&#1607; &#1602;&#1585;&#1570;&#1606;</a><style type="text/css">//Ashoora.ir|Sore Ends</style>

</div>

</div>

<!--</block_danesh>-->

</div>

<div id="blockl">

<!--<block_about>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">درباره</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<center>

<BlogProfile><BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" style="padding: 7px"></center></BlogPhoto>

</center>

<br />

<-BlogAbout-></BlogProfile>

</div>

</div>

<!--</block_about>--><!--<block_archive>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">آرشیو مطالب</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<ul>

<BlogArchive>

<li><a href="<-ArchiveLink->" title="<-ArchiveTitle->" target="_blank"><-ArchiveTitle->&nbsp;&nbsp;<b></b></a></li>

</BlogArchive>

</ul>

</div>

</div>

<!--</block_archive>-->

<!--<block_Logo>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">لوگوی دوستان</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<center>

<a href="http://www.ashoora.ir/" title="پایگاه جامع عاشورا" target="_blank"><img src="http://www.ashoora.ir/images/logos/logo5.jpg" title="پایگاه جامع عاشورا" alt="ابزار و قالب وبلاگ" /></a>

</center>

</div>

</div>

<!--</block_Logo>-->

<!--<block_custom>-->

<div class="blocktop">

<div class="blocktitle">کاربردی</div>

</div>

<div class="blockbody">

<div class="blockcontent">

<-BlogCustomHtml->

</div>

</div>

<!--</block_custom]-->

</div>

<div id="topmenu">

<div id="toplink">

<a href="<-BlogUrl->" title="صفحه اصلی">صفحه اصلی</a> | 

<a href="mailto:<-BlogEmail->" title="تماس با ما">تماس با ما</a> |

<a href="<-BlogProfileLink->" title="پروفایل" target="_blank">پروفایل</a> |

        </div>

<!--<block_search>-->

<div id="search">

<form target='_blank' method="get" action="http://www.google.com/search">

                                        <input type="text" name="q" size=15 id="searchtxt" maxlength="255">

                                        <input type="submit" name="btnG" id="searchbt" value="جستجو" >

                                        <input value="<BlogSky:Weblog URL />" type="hidden" name="sitesearch" checked=''>

</form>

</div>

<!--</block_search>-->

<div style="clear:both;"></div>

<div id="topicon">

<a href="mailto:<-BlogEmail->" title="پست الکترونیک"><img src="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/images/email.gif" title="پست الکترونیک" alt="پست الکترونیک" /></a> 

<a href="<-BlogXmlLink->" title="RSS">RSS</a>

</div>

</div>

<div id="content">

<div id="contentdown">

<div id="contenttop">

<div id="contentpadding">

<!--<POST>-->

<BLOGFA>

<div class="posttop">

<div class="posttitle">

<a href="<-PostLink->" title="<-PostTitle->" target="_blank"><-PostTitle-></a>

<BlogExtendedPost><div class="postmore"><a href="<-PostLink->" target="_blank" title="ادامه مطلب <-PostTitle->"><img src="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/images/more.gif" title="ادامه مطلب <-PostTitle->" alt="ادامه مطلب <-PostTitle->" /></a></div></BlogExtendedPost>

</div>

</div>

<div class="postbody">

<div class="postcontent">

<-PostContent->

<br /><br />

</div>

</div>

<div class="postinfo">

<-PostDate-> | 

توسط : <a title="<-PostAuthor->"><-PostAuthor-></a>

<span class="comment"><img src="http://www.ashoora.biz/weblog/md/3/images/comm.gif" title="نظر" alt="نظر" /><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></span>

</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

</BLOGFA><img src="http://www.ashoora.biz/weblog/pixel_4441.gif" alt="" />

<!--</POST]-->

</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="footer">

<div id="footertitle">

<a href="http://www.ashoora.ir/" title="مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ" target="_blank"><strong>مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ</strong></a>

&nbsp;|&nbsp;

<a href="http://www.ashoora.ir/" title="طراحی توسط عاشورا" target="_blank"><strong>Designed By Ashoora.ir</strong></a>

</div>

</div>

<div style="clear: both;"></div>

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

در حسرت شهادت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">